S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY
VOP PRE DODÁVKY TOVARU REZERVOVANÉHO PROSTREDNÍCTVOM TOHTO WEBU

Tento web  neslúži  ako internetový či zásielkový obchod, jedná sa o poskytovanie informácií o tovare zákazníkom a   poskytnutie možnosti si tovar  nezáväzne rezervovať.

Zaslaním objednávky nevzniká zákazníkovi povinnosť  tovar zaplatiť a prevziať. Nejedná sa o predaj tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

Dodávky tovaru rezervovaného prostredníctvom toho webu sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami:

Všeobecné obchodné podmienky

pre dodávky tovaru rezervovaného  prostredníctvom e-shopu

Platné od 1.7.2016

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné  podmienky  platia pre dodávky tovaru rezervovaného  prostredníctvom webu www.bauteko.infowww.i-stavba.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť PARAPETROL a.s..

Článok II

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:

PARAPETROL a.s. , so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra,

Zapísaná v OR Okr. Súdu Nitra, odd. Sa, vložka 10049/N

IČO: 36526606, DIČ: 2020151265, IČ DPH: SK2020151265

Tel. - fax: 037/7414 330, e – mail: parapetrol@parapetrol.sk,

Prevádzky :

*PARAPETROL a.s., Prevádzka Bratislava ( OZ Bratislava)

Staviteľská 3

831 04 Bratislava

tel.-fax: 02/44871675

e-mail: bratislava@parapetrol.sk

*PARAPETROL a.s., Prevádzka  Šurany ( OZ Šurany)

Družstevná 5

942 01 Šurany

tel.-fax: 035/6500058

e-mail: zavod.surany@parapetrol.sk

* PARAPETROL a.s., Prevádzka Ďanová ( OZ Martin)

Č.p.317

038 42 Ďanová

tel.-fax: 043/4304860-1

e-mail: zavod.martin@parapetrol.sk

*PARAPETROL a.s., Prevádzka Lučenec (OZ Lučenec)

Zvolenská cesta 3539

984 01 Lučenec

tel.-fax: 047/4333243

e-mail: zavod.lucenec@parapetrol.sk

*PARAPETROL a.s., Prevádzka Prešov ( OZ Prešov )

Rybárska ul.

080 06 Prešov

tel.-fax: 051/7764173

e-mail: zavod.presov@parapetrol.sk

*PARAPETROL a.s., Prevádzka Humenné ( OZ Humenné))

Družstevná 2777.

066 01 Humenné

tel.: 057*7756539

e-mail: zavod.humenne@parapetrol.sk

 

Článok III

Účel webu

Účelom tohto webu je poskytnúť čo najširšie technické informácia o tovare dodávanom  spoločnosťou PARAPETROL a.s.

záujemcom o tento tovar a zákazníkom.

Zákazník v tomto webe nájde okrem  názvu a popisu výrobku a ceny výrobku i ďalšie doplňujúce informácie ako napr. technické listy

a vyhlásenia o parametroch.

Tento web  neslúži  ako internetový či zásielkový obchod, jedná sa o poskytovanie informácií o tovare zákazníkom a   poskytnutie možnosti zákazníkovi  si tovar  nezáväzne rezervovať.

Zaslaním objednávky nevzniká zákazníkovi povinnosť  tovar zaplatiť a prevziať. Nejedná sa o predaj tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

Na základe objednávky bude tovar pre zákazníka rezervovaný a zákazník bude kontaktovaný, budú mu poskytnuté ďalšie informácie ako napr. akcie, zľavy, termín možnosti prevzatia tovaru na prevádzke atď..

Keď sa spotrebiteľ  rozhodne objednaný (rezervovaný)  tovar  kúpiť, tak si ho musí kúpiť v prevádzkach spoločnosti PARAPETROL a.s. (pozri článok II) a kúpna zmluva vzniká prevzatím a zaplatením tovaru a právny vzťah sa riadi Občianskym zákonníkom.

Keď sa veľkoodberateľ  rozhodne objednaný (rezervovaný)  tovar  kúpiť, tak sa dohovorí s pracovníkmi spoločnosti PARAPETROL .a.s na cene tovaru, miestu dodania a spôsobe platby  a v takomto prípade sa právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom.

 

Článok IV

Vymedzenie niektorých pojmov

Zákazník – fyzické a právnické  osoby, ku ktorým smeruje ponuka prevádzkovateľa tohto webu.

Kupujúci – osoba kupujúca tovar od prevádzkovateľa tohto webu.

Predávajúci – spoločnosť PARAPETROL a.s.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Veľkoodberateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Zmluvný veľkoodberateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom tohto webu (spoločnosťou PARAPETROL a.s.) .

Zaslanie objednávky zákazníkom – je prejavenie záujmu si tovar kúpiť,  zaslaním objednávky nevzniká povinnosť zákazníka si tovar kúpiť.

Potvrdenie objednávky prevádzkovateľom webu – je potvrdenie, že objednávka prišla na portál prevádzkovateľa, neznamená závazok prevádzkovateľa tovar dodať.

Článok V

Miesto plnenia

Objednaný (rezervovaný)  tovar si zákazník môže po dohovore s pracovníkmi spoločnosti PARAPETROL a.s. kúpiť v prevádzkach spoločnosti PARAPETROL a.s. (pozri článok II).

Veľkoodberateľom a zmluvným veľkoodberateľ spoločnosť PARAPETROL a.s. po dohovore tovar  dodáva na miesto dohovorené pri objednávke a v takomto prípade je cena dopravy zahrnutá v cene tovaru.

Nakoľko spoločnosť PARAPETROL a.s. má svoju autodopravu a pre  veľkoodberateľov robí rozvozy tovaru, je možné v osobitných prípadoch  dohovoriť dovezenie tovaru na miesto určené aj iným zákazníkom za zmluvnú cenu alebo  zdarma.

Za osobitné prípady sa považuje:

-         Rozvoz tovaru zmluvným partnerom ide smerom k miestu dodania požadované zákazníkom - možnosť dopravy za dohovorenú symbolickú cenu.

-         Zákazník kupuje  tovar v hodnote min. 400,-EUR  bez DPH - možnosť dopravy za dohovorenú cenu výrazne nižšiu než je bežná cena.

-         Zákazník kupuje tovar v objeme min. 6 paliet akejkoľvek kombinácie pre jedno miesto určenia má dopravu zdarma.

 

Článok VI

Cena a zľavy z ceny

Predajné ceny  sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a vždy sú uvedené ako cena bez DPH a cena s DPH.

Ceny uvádzané v e-shope sú platné pre spotrebiteľa, osobný odber a platbu v hotovosti.

V osobitných prípadoch sa zákazníkom poskytuje zľava z cien uvedených v e-shope.

Za osobitné prípady sa považuje:

-         Zákazník má schválenú registráciu v tomto webe - poskytuje sa zľava 3% z ceny bez DPH.

-         Registrovaný schválený zákazník kupuje  tovar v hodnote min. 400,-EUR - poskytuje sa zľava  celkom  5% z ceny bez DPH  (vrátane zľavy za registráciu) .

-         Registrovaný schválený zákazník kupuje tovar v objeme min. 6 paliet akejkoľvek kombinácie bez ohľadu na hodnotu tovaru - poskytuje sa zľava  celkom  15 % z ceny bez DPH (vrátane predošlých zľáv)..

-         Zákazník uzatvorí  zmluvu so spoločnosťou PARAPETROL a.s. na ucelenú  dodávku celej skladby zateplenia fasády, celej skladby opravy hydroizolácie strechy, na dodávku materiálu na celú stavbu či rekonštrukciu domu a pod. - zákazníkovi sa poskytnú individuálne ceny podľa vzájmne odsúhlasenej cenovej ponuky.

-         Zákazník je veľkoodberateľom alebo zmluvným veľkoodberateľom  - zákazníkovi sa poskytnú individuálne ceny podľa vzájomne  odsúhlasenej cenovej ponuky.

K cene tovaru bez DPH  sa vždy účtuje DPH v zmysle platných zákonov SR a za cenu tovaru k úhrade sa považuje cena vrátane DPH.

Článok VII

Úhrada ceny

Kupujúci má povinnosť kúpnu cenu uhradiť v hotovosti pri prevzatí tovar v prevádzke spoločnosti PARAPETROL a.s..

Pri predaji v hotovosti PARAPETROL a.s. vystavuje pokladničné doklady. Doklady musia splňovať náležitosti podľa Zákona o DPH a Zákona o elektronickej evidencii tržieb.

 

V prípade, že medzi spoločnosťou PARAPETROL a.s. a kupujúcim je uzatvorená  zmluva, tak je možné tovar dodávať na dodacie listy a faktúru. Pravidla úhrady sa v takomto prípade riadia ustanoveniami  zmluvy.

 

 

Článok VIII

Prechod práv

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka  prevzatím tovaru alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi pri  externej preprave tovaru na miesto určené kupujúcim.

Okamžikom nadobudnutia vlastníckeho  práva  prechádza na zákazníka zodpovednosť  za škody vzniknuté na tovare.

 

Článok IX

Preverenie plnenia, akosť tovaru  a reklamácie

Predávajúci je povinný dodať  tovar  v požadovanom množstve a v zodpovedajúcej kvalite (akosti).

Vady na dodanom množstve, sortimentu a porušenia obalov (zjavné vady) je kupujúci povinný preveriť pri jeho dodávke. V prípade, že sa tovar preberá v prevádzkach predávajúceho, tak kupujúci nie je povinný tovar prevziať a ani zaplatiť. V prípade, že sa tovar dodáva na miesto určené kupujúcim, tak  pri nezrovnalostiach kupujúci je  povinný spísať s prepravcom protokol a bez zbytočného odkladu tento zaslať predávajúcemu. V protokole musí byť špecifikovaný tovar, ktorý zákazník odmieta kúpiť, z dôvodu nezrovnalosti medzi dodávkou a objednávkou alebo z dôvodu poškodenia obalov a tento tovar zákazník prevezme k bezplatnému uskladneniu na dobu  nutnú k vyriešeniu reklamácie. Kupujúci je povinný zjavné vady reklamovať písomne  do 7 dní od o dňa dodania  tovaru.

Pod pojmom zodpovedajúca kvalita (akosť)  sa rozumie akosť tovaru  určená príslušnými  obecnými normami  alebo podnikovými normami výrobcu pre jednotlivé druhy tovaru.

Vady akosti tovaru je povinný zákazník preveriť a písomne reklamovať do 15 dní odo dňa jeho prevzatia a to v prípade, keď predmetný tovar je určený ku spotrebe priamo u kupujúceho, alebo keď pred ďalším predajom má kupujúci možnosť preveriť akosť  tovaru.

Ak kupujúci tovar ďalej predáva bez možnosti preverenia jeho akosti ďalším odberateľom (môže byť v reťazci i niekoľko),  je kupujúci povinný písomne  reklamovať vady akosti do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru odberateľom, u ktorého je tovar určený ku spotrebe . Písomná reklamácia musí obsahovať i preukázanie materiálového toku od predávajúceho ku konečnému odberateľovi a v prípade platby v hotovosti , musí zákazník doložiť pokladničný doklad  preukazujúci kúpu tovaru. V prípade dodávky tovaru na faktúru, musí zákazník v reklamácii uviesť číslo dodávateľskej faktúry vystavenej predávajúcim.

Záručnú dobu určuje pre jednotlivé druhy tovaru výrobca a je obvykle uvedená na obale tovaru.

Odstúpenie od zmluvy sa riadi Občianskym prípadne Obchodným zákonníkom.

Článok X

Obaly

V prípade dodávky tovaru vo vratných obaloch, sa tieto predávajúci  pokiaľ  nebolo dohovorené inak predávajú zákazníkovi alebo fakturujú za cenu podľa cenníka predávajúceho.

V prípade vrátenia nepoškodených VO, predávajúci vystavuje dobropis v hodnote uhradených  vratných obalov zníženú o manipulačný poplatok 1,00EUR na 1Ks obalu.

Článok XI

Oprávnené záujmy

Predávajúci a kupujúci sú povinné sa vzájomne o všetkých dôležitých okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť  vzájomné obchodné vzťahy . Medzi dôležité  okolnosti patrí najmä zmena  v štatutárnych orgánoch ,  platobná neschopnosť, platobná nevôla,  exekúcie na majetok , podanie návrhu na konkurz, vyhlásenie konkurzu a podobne.

Článok XII

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka (Spotrebiteľ)   v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v tomto webe, prostredníctvom registrácie  za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému vo webe.

Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a) identifikačných údajoch Predávajúceho,

b) účele spracúvania osobných údajov,

c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d) ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

- Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

- Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

- Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. 02/58272132.

Spotrebiteľské spory je možné riešiť alternatívne podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov . Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. 02/58272132.

Vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú  upravené týmito VOP alebo písomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka  a ďalších súvisiacich právnych predpisov SR.

Spotrebiteľské spory je možné riešiť alternatívne podľa  zákona  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať VOP.

Tieto VOP boli schválené predstavenstvom spoločnosti PARAPETROL a.s. a podľa týchto VOP sa riadia obchodné vzťahy vzniknuté  po 1.7.2016.

 

Za predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Vladimír Bugár v.r.                                                       Ing. Jozef Kuruc v.r.

Predseda predstavenstva                                                    Člen predstavenstva

PARAPETROL a.s.                                                           PARAPETROL a.s.

NjU1NWVk