S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY
VOP PRE DODÁVKY TOVARU REZERVOVANÉHO PROSTREDNÍCTVOM TOHTO WEBU

Všeobecné obchodné podmienky

pre dodávky tovaru rezervovaného  prostredníctvom e-shopu

Platné od 1.8.2021

Článok I

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné  podmienky  platia pre dodávky tovaru rezervovaného  prostredníctvom webu www.bauteko.infowww.i-stavba.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť PARAPETROL a.s..

Článok II

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:

PARAPETROL a.s. , so sídlom Štefánikova 15, 949 01 Nitra,

Zapísaná v OR Okr. Súdu Nitra, odd. Sa, vložka 10049/N

IČO: 36526606, DIČ: 2020151265, IČ DPH: SK2020151265

Tel. - fax: 037/7414 330, e – mail: parapetrol@parapetrol.sk,

Článok III

Účel webu

Účelom tohto webu je poskytnúť čo najširšie technické informácia o tovare dodávanom  spoločnosťou PARAPETROL a.s. záujemcom o tento tovar  ( zákazníkom).

Zákazník v tomto webe nájde okrem  názvu a popisu výrobku a ceny výrobku i ďalšie doplňujúce informácie ako napr. technické listy a vyhlásenia o parametroch.

Tento web  slúži pre poskytovanie informácií o tovare zákazníkom.

Ak má zákazník záujem o tovar uvedený v tomto webe, má možnosť telefonicky alebo mailom kontaktovať najbližšiu prevádzku spoločnosti PARAPETROL a.s. a informovať sa o aktuálnych cenách a dodacích podmienkach a tovar kúpiť v našej "kamennej prevádzke".

Keď sa spotrebiteľ  rozhodne  tovar  kúpiť a odsúhlasí (telefonicky alebo mailom) cenu a dodacie podmeinky, tak mu bude zaslaná predfaktúra a po úhrade prefaktúry mu bude tovar dopravený na nim určené miesto vykládky .Kúpna zmluva vzniká prevzatím tovaru a právny vzťah sa riadi Občianskym zákonníkom.

Keď sa živnostník (remeselník)   rozhodne  tovar  kúpiť a odsúhlasí (telefonicky alebo mailom) cenu a dodacie podmeinky, tak mu bude zaslaná predfaktúra a po úhrade prefaktúry mu bude tovar dopravený na nim určené miesto vykládky .Kúpna zmluva vzniká prevzatím tovaru a právny vzťah sa riadi Obchodným  zákonníkom.

Keď sa veľkoodberateľ,   rozhodne objednaný (rezervovaný)  tovar  kúpiť, tak sa dohovorí s pracovníkmi spoločnosti PARAPETROL .a.s na cene tovaru, miestu dodania a spôsobe platby  a v takomto prípade sa právny vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom.

Článok IV

Vymedzenie niektorých pojmov

Zákazník – fyzické a právnické  osoby, ku ktorým smeruje ponuka prevádzkovateľa tohto webu.

Kupujúci – osoba kupujúca tovar od prevádzkovateľa tohto webu.

Predávajúci – spoločnosť PARAPETROL a.s.

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní  zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Živnostník a remeselník  - fyzická alebo právnická osoba prevádzkujúca remeselné živnosti (stavebné činnosti) a  pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Veľkoodberateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakujeme tovar za účelom jeho ďalšieho predaja a pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Zmluvný veľkoodberateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a má uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom tohto webu (spoločnosťou PARAPETROL a.s.) .

Zaslanie objednávky zákazníkom – je prejavenie záujmu si tovar kúpiť,  zaslaním objednávky nevzniká povinnosť zákazníka si tovar kúpiť.

Potvrdenie objednávky prevádzkovateľom webu – je potvrdenie, že objednávka prišla na portál prevádzkovateľa, neznamená závazok prevádzkovateľa tovar dodať.

Článok V

Miesto a čas plnenia

Po obdržaní úhrady zálohovej faktúry bude zákazníkovi tovar dodaný.

Tovar  bude  zákazníkovi dopravený na dohovorené miesto vykládky . Cena za dopravu tovaru bude tvoriť samostanú fakturačnú položku a jej výška bude dohovorená so zákazníkom pri telefonickom potvrdení objednávky.

Termín a čas dodania tovaru bude telefinicky dohovorený.

                                                                                                          Článok VI

                                                                                                     Cena a zľavy z ceny

Predajné ceny  sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a vždy sú uvedené ako cena bez DPH a k tejto cene je pripočítané  DPH v zmysle Zákona o DPH Slovenskej republiky a za cenu tovaru k úhrade sa vždy považuje cena vrátane DPH.

Živnostníkom a remeselníkom majúcim živnostenský list sa poskytuje zľava z cien v rozsahu od 3% do 15%. Konkrétna výška zľavy zavísí od  sortimenzu a aktuálnych podmienok. Výšku zľavy určuje firma PARAPETROL a.s. pri telefonickom potvrdzovaní objednávky.

Veľkoobchodným zákazníkom ( stavebniny a iné predjane stavebných materiálov)  sa poskytuje zľava z cien v rozsahu od  15% do 30%. Konkrétna výška zľavy zavísí od  sortimenzu a aktuálnych podmienok. Výšku zľavy určuje firma PARAPETROL a.s. pri telefonickom potvrdzovaní objednávky.

Článok VII

Úhrada ceny

Kupujúci, ktorý nemá s firmou PARAPETROL a.s. uzatvorenú písomnú kúpnu zmluvu  má povinnosť kúpnu cenu uhradiť vopred prevodom a bankový účet firmy PARAPETROL a.s. vedený Slovenskou  sporiteľňou a.s. , číslo účtu: SK18 0900 0000 0002 3290 3663, ako variabilný symbol sa použuje číslo faktúry alebo zálohovej faktúry.

K úhrade kúpnej ceny firma PARAPETROL a.s. vystaví zákazníkovi zálohovú faktúru a pri dodávke tovaru bude zákazníkovi odovzdaná faktúr, prípadne mu bude faktúra zaslaná mailom alebo poštou.

Ak má zakazník uzatvorenú písomnú kúpnu zmluvu, tak sa obchodný vzťah riadi kúpnou zmluvou.

                                                           Článok VIII

Prechod práv

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka  prevzatím tovaru alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi pri  externej preprave tovaru na miesto určené kupujúcim.

Okamžikom nadobudnutia vlastníckeho  práva  prechádza na zákazníka zodpovednosť  za škody vzniknuté na tovare.

Článok IX

Preverenie plnenia, akosť tovaru  a reklamácie

Predávajúci je povinný dodať  tovar  v požadovanom množstve a v zodpovedajúcej kvalite (akosti).

Vady na dodanom množstve, sortimentu a porušenia obalov (zjavné vady) je kupujúci povinný preveriť pri jeho dodávke. V prípade, že sa tovar preberá v prevádzkach predávajúceho, tak kupujúci nie je povinný tovar prevziať a ani zaplatiť. V prípade, že sa tovar dodáva na miesto určené kupujúcim, tak  pri nezrovnalostiach kupujúci je  povinný spísať s prepravcom protokol a bez zbytočného odkladu tento zaslať predávajúcemu. V protokole musí byť špecifikovaný tovar, ktorý zákazník odmieta kúpiť, z dôvodu nezrovnalosti medzi dodávkou a objednávkou alebo z dôvodu poškodenia obalov a tento tovar zákazník prevezme k bezplatnému uskladneniu na dobu  nutnú k vyriešeniu reklamácie. Kupujúci je povinný zjavné vady reklamovať písomne  do 7 dní od o dňa dodania  tovaru.

Pod pojmom zodpovedajúca kvalita (akosť)  sa rozumie akosť tovaru  určená príslušnými  obecnými normami  alebo podnikovými normami výrobcu pre jednotlivé druhy tovaru.

Vady akosti tovaru je povinný zákazník preveriť a písomne reklamovať do 15 dní odo dňa jeho prevzatia a to v prípade, keď predmetný tovar je určený ku spotrebe priamo u kupujúceho, alebo keď pred ďalším predajom má kupujúci možnosť preveriť akosť  tovaru.

Ak kupujúci tovar ďalej predáva bez možnosti preverenia jeho akosti ďalším odberateľom (môže byť v reťazci i niekoľko),  je kupujúci povinný písomne  reklamovať vady akosti do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru odberateľom, u ktorého je tovar určený ku spotrebe . Písomná reklamácia musí obsahovať i preukázanie materiálového toku od predávajúceho ku konečnému odberateľovi a v prípade platby v hotovosti , musí zákazník doložiť pokladničný doklad  preukazujúci kúpu tovaru. V prípade dodávky tovaru na faktúru, musí zákazník v reklamácii uviesť číslo dodávateľskej faktúry vystavenej predávajúcim.

Záručnú dobu určuje pre jednotlivé druhy tovaru výrobca a je obvykle uvedená na obale tovaru.

Odstúpenie od zmluvy sa riadi Občianskym prípadne Obchodným zákonníkom.

Článok X

Obaly

V prípade dodávky tovaru vo vratných obaloch, sa tieto predávajúci  pokiaľ  nebolo dohovorené inak predávajú zákazníkovi alebo fakturujú za cenu podľa cenníka predávajúceho.

V prípade vrátenia nepoškodených VO, predávajúci vystavuje dobropis v hodnote uhradených  vratných obalov zníženú o manipulačný poplatok 1,00 EUR na 1Ks obalu.

Článok XI

Oprávnené záujmy

Predávajúci a kupujúci sú povinné sa vzájomne o všetkých dôležitých okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť  vzájomné obchodné vzťahy . Medzi dôležité  okolnosti patrí najmä zmena  v štatutárnych orgánoch ,  platobná neschopnosť, platobná nevôla,  exekúcie na majetok , podanie návrhu na konkurz, vyhlásenie konkurzu a podobne.

Článok XII

Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka (Spotrebiteľ)   v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v tomto webe, prostredníctvom registrácie  za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému vo webe.

Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a) identifikačných údajoch Predávajúceho,

b) účele spracúvania osobných údajov,

c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d) ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

- Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

- Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

- Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

                                                                                                    Článok XIII

Záverečné ustanovenia

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. 02/58272132.

Spotrebiteľské spory je možné riešiť alternatívne podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov . Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel. 02/58272132.

Vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú  upravené týmito VOP alebo písomnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka  a ďalších súvisiacich právnych predpisov SR.

Spotrebiteľské spory je možné riešiť alternatívne podľa  zákona  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať VOP.

Tieto VOP boli schválené predstavenstvom spoločnosti PARAPETROL a.s. a podľa týchto VOP sa riadia obchodné vzťahy vzniknuté  po 16.03.2020.

 

Za predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Vladimír Bugár v.r.                                                       Ing. Jozef Kuruc v.r.

Predseda predstavenstva                                                    Člen predstavenstva

PARAPETROL a.s.                                                           PARAPETROL a.s.

M2YyM